تبلیغات
فلسفه شهادت

 

شهادت دارایی انسان است و او تا ناداری خود را نبیند،دارائیش را نخواهد دید.

شهادت به خون و ترکش نیست آن روز که خدا را با همه چیز دیدیم،شهید شده ایم.


جان امانتی است که باید به جانان رساند،اگر خود ندهی خواهند ستاند. فاصله ی مرگ و شهادت همین خیانت در امانت است.

شهادت به آسمان رفتن نیست به خود آمدن است.

 

میان ما و شهادت عهدی است که برای رفتن تنها آنان که بر پیوندشان با او ماندند با شهادت خواهند رفت.

 شهادت ادای امانتی است که عهد باز گرداندن آن را بسته ایم.

هر که شهید شد خدا را خواهد دید؟ یا هر که خدا را دید شهید خواهد شد؟

اصحاب رنگ و نقش بر آنند:رنگ سرخ بر سیاه جلوه ایخاص دارد،. خون، زینت اهل شب است.
طبقه بندی: فرهنگ جبهه، ولایت ورهبری، دین ومذهب، شهدا،